Kategorie

Nieruchomość kredyt hipoteka

Nieruchomość kredyt hipoteka

Nieruchomość-kredyt-hipoteka 
red. Gabriela Główki
Wydawca: POLTEXT
Rok wydania: 2009
Ilość stron: 208 s.
Oprawa: miękka
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788375610079
ISBN: 978-83-7561-007-9

Waga: 0.34 kg

Cena detaliczna: 49.00 zł

Więcej szczegółów


32,00 zł brutto

24 inne produkty z tej samej kategorii:

 

Z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu kolejną książkę z serii NIERUCHOMOŚCI, która towarzyszy Wam od 2000 r., ciesząc się stałym zainteresowaniem. Jestem przekonany, że również ten tytuł nie zawiedzie Państwa nadziei, ponieważ bazując na podstawach teoretycznych stanowi zarazem kompendium solidnej praktycznej wiedzy.

Publikacja opisuje kolejny ważny fragment rynku nieruchomości dotyczący istotnych aspektów jego finansowania. Jak pisałem w ostatniej książce opublikowanej w naszej serii pt. Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, w systemie rynku nieruchomości można wyróżnić cztery podsystemy: inwestowania, obrotu, zarządzania i finansowania. Właśnie ten ostatni obszar próbują naświetlić Autorzy niniejszej publikacji. Na związki pomiędzy rynkiem nieruchomości a rynkiem finansowym można patrzeć w różny sposób. Zespół pod redakcją Gabriela Główki, mający znakomite przygotowanie od strony finansowej i prawnej, utrzymał jednak konwencję naszej serii i prezentuje zagadnienia w taki sposób, aby stały się bliskie wszystkim uczestnikom rynku nieruchomości, a nie tylko finansistom.

Ostatnie lata szczególnie wyraźnie pokazały, jak wielki może być zwrot z inwestycji w nieruchomości, pod warunkiem jednak racjonalnego zachowania inwestora, po uwzględnieniu przez niego ryzyka, z którego musi nie tylko zdawać sobie sprawę, ale brać pod uwagę w swoich kalkulacjach. Chociaż wartość nieruchomości rośnie w dużej mierze niezależnie od działań jej właściciela wraz z postępującym gwałtownie procesem urbanizacji, to nie zawsze i nie wszędzie zwrot z inwestycji w nieruchomości będzie większy niż przeciętny. Czasami źle poprowadzona inwestycja może przynieść straty. Inwestor powinien znać mechanizmy rządzące tym podsystemem. Powinien też umieć wykorzystać dźwignię finansową i umiejętnie wspomagać swoje działania kredytem tak, aby ostateczny rezultat był zgodny z jego oczekiwaniami.

Książka traktuje o wielu różnych aspektach finansowania nieruchomości,o związkach tych dwóch obszarów, o możliwościach wykorzystania nieruchomości jako zabezpieczenia wierzytelności inwestora itp. Z tego powodu otwiera ją rozdział pokazujący nieruchomość jako przedmiot finansowania. Charakteryzując najważniejsze cechy nieruchomości, Autorzy opisują też, jak oddziałują one na płynność finansową inwestora i co najważniejsze - wskazują różne możliwe i dostępne na rynkach sposoby ich finansowania.

Szczegółowo sposób finansowania nieruchomości kredytem hipotecznym omówiono w rozdziale drugim. Nie tylko zdefiniowano w nim (wreszcie jednoznacznie!) ten kredyt, ale pokazano podstawowe rodzaje kredytu hipotecznego i wszystkie cechy kształtujące jego ostateczną, łączną cenę. W dobie nachalnej reklamy bankowej, wmawiającej klientowi każdy rodzaj produktu, wiedza o alternatywnych możliwościach, umiejętność porównania zalet i wad różnych rozwiązań jest ważnym elementem działalności nie tylko zawodowych inwestorów, ale każdego, kto chociaż raz musi zaciągnąć kredyt, aby zakupić mieszkanie na własne potrzeby. Po przestudiowaniu tego rozdziału także taki "jednorazowy" inwestor będzie czuł się pewniej, podejmując ważne finansowe decyzje.

Rozdział trzeci przedstawia system bankowości hipotecznej w Polsce, na który oprócz banków hipotecznych składają się kasy mieszkaniowe i banki uniwersalne. Myślę, że jest to ważne podkreślenie, a pokazanie różnic pomiędzy tymi podmiotami uświadamia nam nie tylko to, co zostało w Polsce dokonane po 1989 r., co się nie udało, ale także to, co jeszcze jest możliwe do zrobienia w kształtowaniu tego systemu.

Rozdział czwarty koncentruje się na problemach ryzyka kredytowania hipotecznego. Rok 2007 przyniósł wielu osobom sukcesy inwestycyjne, ale wielu także rozczarowania i straty finansowe. Ci ostatni zbytnio zawierzyli propagandzie, że inwestycja w nieruchomości zawsze jest opłacalna. Trzeba pamiętać, że nie ma inwestycji bez ryzyka, że nieruchomość jest trudna do podziału, dużo warta, ale finansowo klasyfikowana jako niepłynna. To rodzi konsekwencje, z których inwestor musi zdawać sobie sprawę przed, a nie po podjęciu decyzji.

Rozdział piąty przedstawia hipotekę i inne zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Uzbraja Czytelnika nie tylko w wiedzę, czym jest hipoteka, ale także jak ją ustanowić, jak zaspokoić wierzyciela i czym różni się ona od długu gruntowego, który w niedalekiej przyszłości może stać się jej wielkim konkurentem. Pokazuje także inne, stosowane w praktyce bankowej, zabezpieczenia kredytów. Czasami bowiem dla inwestora ważne jest użycie innych zabezpieczeń niż hipoteka. Prezentowane w tym rozdziale narzędzia pokazują, co jest możliwe i w jakich przypadkach.

Także rozdział szósty, dotyczący wyceny nieruchomości, nie zawiera wszystkich związanych z nią zagadnień teoretycznych, ale pokazują ją przede wszystkim od strony praktycznej, tj. jako narzędzie niezbędne do zastosowania w celu uzyskania kredytowania.

Książkę kończy rozdział poświęcony perspektywom rozwoju związków między nieruchomościami a rynkami finansowymi, a więc głównie bankowości hipotecznej w Polsce.

Przedstawiona struktura książki wyczerpuje zakres podstawowej wiedzy dotyczącej powiązań pomiędzy nieruchomościami a bankami. W rezultacie, ze względu na układ, a zwłaszcza zawartość, książka jawi się jako dobry podręcznik dla uczestników rynku nieruchomości, szczególnie zawodowych, jak pośrednicy, zarządcy czy rzeczoznawcy, osób, które zamierzają zdobyć licencję profesjonalisty, ale także dla tych, którzy pojawiają się na tym rynku okazjonalnie, oraz wszystkich, którzy po prostu chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Również dla studentów kierunków związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości będzie ona znakomitym uzupełnieniem wiedzy zawartej w podstawowym podręczniku Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rozwija bowiem szczegółowo wszystkie wątki dotyczące podsystemu finansowania nieruchomości.

Życzę Państwu nie tylko przyjemnej, ale przede wszystkim pożytecznej lektury.

Kierownik naukowy serii
Prof. dr hab. Marek Bryx

 

 

Spis treści:
1. Nieruchomość jako przedmiot finansowania (Magdalena Cicharska, Łukasz Reksa)
1.1. Nieruchomości - definicja i rodzaje
1.2. Najważniejsze cechy nieruchomości i rynku z punktu widzenia inwestowania
1.3. Rola finansowania w procesie inwestowania w nieruchomości
1.4. Podstawowe metody finansowania inwestycji w nieruchomości
1.4.1. Metody tradycyjne
1.4.2. Metody współczesne
1.4.3. Metody uzupełniające
2. Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości (Gabriel Główka)
2.1. Pojęcie i cechy charakterystyczne kredytu hipotecznego
2.2. Podstawowe rodzaje kredytów hipotecznych
2.3. Koszty kredytu hipotecznego
2.3.1. Oprocentowanie kredytu
2.3.2. Prowizje bankowe
2.3.3. Opłaty
2.4. Rola kredytu hipotecznego w finansowaniu nieruchomości
3. System bankowości hipotecznej w Polsce (Gabriel Główka, Łukasz Reksa)
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Banki uniwersalne
3.3. Kasy mieszkaniowe
3.4. Specjalistyczne banki hipoteczne
3.4.1. Podstawy prawne funkcjonowania banków hipotecznych
3.4.2. Bezpieczeństwo banków hipotecznych
3.4.3. Rodzaje listów zastawnych
3.4.4. Emisja listów zastawnych przez polskie banki
3.5. Różnice w zasadach udzielania kredytów hipotecznych między bankami uniwersalnymi a specjalistycznymi
4. Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym (Magdalena Cicharska, Łukasz Reksa)
4.1. Istota ryzyka
4.2. Ryzyko kredytowania hipotecznego
4.3. Ryzyko przedmiotu zabezpieczenia
4.4. Ryzyko podmiotowe - kredytobiorcy
4.4.1. Klienci indywidualni
4.4.2. Klienci instytucjonalni
4.5. Zarządzanie ryzykiem
5. Hipoteka i inne zabezpieczenia kredytu na finansowanie inwestycji w nieruchomości (Agata Jurek-Zbrojska)
5.1. Rodzaje i cechy kredytów hipotecznych a dobór zabezpieczenia
5.2. Rodzaje zabezpieczeń - podstawowa klasyfikacja
5.3. Hipoteka jako podstawowy rodzaj zabezpieczenia
5.3.1. Definicja i charakterystyka hipoteki
5.3.2. Przedmiot hipoteki
5.3.3. Zasady ustanowienia hipoteki i jej rodzaje
5.3.4. Zaspokojenie wierzyciela
5.3.5. Wygaśnięcie hipoteki
5.3.6. Podsumowanie. Dług gruntowy
5.4. Zabezpieczenia osobiste
5.4.1. Poręczenie cywilne
5.4.2. Weksel i poręczenie wekslowe
5.4.3. Gwarancja
5.4.4. Przystąpienie do długu
5.4.5. Przejęcie długu
5.4.6. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
5.5. Zabezpieczenia rzeczowe
5.5.1. Zastaw zwykły
5.5.2. Zastaw rejestrowy
5.5.3. Zastaw finansowy oraz inne zabezpieczenia finansowe
5.5.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
5.6. Inne rodzaje zabezpieczeń
5.6.1. Cesja praw na zabezpieczenie
5.6.2. Rachunki bankowe jako przedmiot zabezpieczenia
5.6.3. Kaucja
5.6.4. Ubezpieczenia jako forma zabezpieczenia
5.6.5. Uproszczone dochodzenie roszczeń - bankowy tytuł egzekucyjny
6. Wycena nieruchomości w celu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego (Elżbieta Mączyńska)
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Metody wyceny nieruchomości. Funkcje, cele i obszary zastosowań w praktyce
6.2.1. Cele i funkcje wyceny
6.2.2. Wartość jako kategoria ekonomiczna
6.2.3. Obiektywna i subiektywna wartość nieruchomości
6.2.4. Podstawowe reguły wyceny nieruchomości
6.3. Wycena nieruchomości dla potrzeb kredytowania. Ograniczenia i konflikty
6.4. Kredytowanie a likwidacyjne metody wyceny
6.5. Wycena a ryzyko kredytodawcy i kredytobiorcy
6.6. Kierunki zmian w metodyce wyceny nieruchomości
6.7. Podsumowanie
7. Perspektywy rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce (Magdalena Mikołajczyk )
7.1. Zarys problemu
7.2. Dostępność kredytu
7.3. Uwarunkowania rozwoju kredytu hipotecznego
7.3.1. Otoczenie makroekonomiczne
7.3.2. Ceny na rynku nieruchomości , dostępność mieszkań
7.3.3. Otoczenie demograficzne
7.3.4. Wpływ programów rządowych
7.3.5. Integracja europejska na rynkach hipotecznych
7.3.6. Otoczenie prawno-systemowe
7.3.7. Otoczenie regulacyjne

 Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Realizuj zamówienie

TU JESTEŚMY


polska baza stron


Sklepy internetowe


Księgarnie internetowe - katalog


Katalog Sklepów Internetowych


Google Plus


Allegro

 Internetowa Baza Firm Business Navigator